Terms & Conditions

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН НА САЙТ www.zharart.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт! ЖАР АРТ ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Общи условия

www.zharart.com е уебсайт – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на ЖАР АРТ ООД.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от ЖАР АРТ ООД.

ЖАР АРТ ООД има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

При липса на складова наличност от заявената стока ЖАР АРТ ООД в рамките на три работни дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ЖАР АРТ ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ЖАР АРТ ООД чрез “www.zharart.com” на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента.

ЖАР АРТ ООД се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

ЖАР АРТ ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес “www.zharart.com”.

Поради ръчната изработка и уникалния вид на всеки от арт-продуктите и артикулите на сайта, ЖАР АРТ ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични на склад.

ЖАР АРТ ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.

Поради ръчната изработка и уникалния вид на всеки от арт-продуктите и артикулите на сайта, публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. ЖАР АРТ ООД допуска наличието на минимални разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

Всички обявени цени са в български. При покупки в следните валути USD \$\ и EVRO \ € \, стойността на продукта се калкулира автоматично според актулният за деня курс на обмяна.

 

Права и задължения на страните

ЖАР АРТ ООД се задължава:

да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;

да достави в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;

гарантира, че всички продукти сапроизведствено нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;

Клиентът се задължава:

да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

да плати цената на изделията според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

да осигури достъп и възможност за получаване на изделията. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Изделието се доставят подходяща опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на изделието, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на изделието, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети ЖАР АРТ ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ЖАР АРТ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупената стока в рамките на СЕДЕМ ДНИ от датата на получаването й при следните спазени условия:

Опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;

Върнатата стока е получена в офиса на ЖАР АРТ ООД до седмия ден, следващ датата на първоначалното й получаване от Клиента. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;

Ако плащането е извършено с наложен платеж, стоката трябва да се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащането;

Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;

Клиентът има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

 

Лични данни

ЖАР АРТ ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЖАР АРТ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ЖАР АРТ ООД чрез “www.zharart.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

ЖАР АРТ ООД чрез “www.zharart.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

 

Отговорност

ЖАР АРТ ООД чрез “www.zharart.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ЖАР АРТ ООД чрез “www.zharart.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ЖАР АРТ ООД.

 

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ЖАР АРТ ООД, съобразно българското законодателство.

 

Гаранционни условия

Фирма ЖАР АРТ ООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранция, съгласно срок и условия, упоменти за съответните продукти.

Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

– Повреди, причина за които е съхранение, умишлена или неволна повреда чрез изпускане, счупване или неправилна експлоатация.

– Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

Допълнителни условия:

ЖАР АРТ ООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН НА САЙТ www.zharart.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт! ЖАР АРТ ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Общи условия

www.zharart.com е уебсайт – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на ЖАР АРТ ООД.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от ЖАР АРТ ООД.

ЖАР АРТ ООД има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

При липса на складова наличност от заявената стока ЖАР АРТ ООД в рамките на три работни дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ЖАР АРТ ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ЖАР АРТ ООД чрез “www.zharart.com” на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента.

ЖАР АРТ ООД се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

ЖАР АРТ ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес “www.zharart.com”.

Поради ръчната изработка и уникалния вид на всеки от арт-продуктите и артикулите на сайта, ЖАР АРТ ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични на склад.

ЖАР АРТ ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.

Поради ръчната изработка и уникалния вид на всеки от арт-продуктите и артикулите на сайта, публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. ЖАР АРТ ООД допуска наличието на минимални разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

Всички обявени цени са в български. При покупки в следните валути USD \$\ и EVRO \ € \, стойността на продукта се калкулира автоматично според актулният за деня курс на обмяна.

 

Права и задължения на страните

ЖАР АРТ ООД се задължава:

да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;

да достави в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;

гарантира, че всички продукти сапроизведствено нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;

Клиентът се задължава:

да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

да плати цената на изделията според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

да осигури достъп и възможност за получаване на изделията. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Изделието се доставят подходяща опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на изделието, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на изделието, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети ЖАР АРТ ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ЖАР АРТ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупената стока в рамките на СЕДЕМ ДНИ от датата на получаването й при следните спазени условия:

Опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;

Върнатата стока е получена в офиса на ЖАР АРТ ООД до седмия ден, следващ датата на първоначалното й получаване от Клиента. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;

Ако плащането е извършено с наложен платеж, стоката трябва да се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащането;

Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;

Клиентът има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

 

Лични данни

ЖАР АРТ ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЖАР АРТ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ЖАР АРТ ООД чрез “www.zharart.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

ЖАР АРТ ООД чрез “www.zharart.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

 

Отговорност

ЖАР АРТ ООД чрез “www.zharart.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ЖАР АРТ ООД чрез “www.zharart.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ЖАР АРТ ООД.

 

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ЖАР АРТ ООД, съобразно българското законодателство.

 

Гаранционни условия

Фирма ЖАР АРТ ООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранция, съгласно срок и условия, упоменти за съответните продукти.

Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

– Повреди, причина за които е съхранение, умишлена или неволна повреда чрез изпускане, счупване или неправилна експлоатация.

– Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

Допълнителни условия:

ЖАР АРТ ООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.